Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), TOMAS ARRIETA CB informa que és titular del lloc web www.tomasarrieta.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, TOMAS ARRIETA CB informa de les dades següents:

El titular d'aquest lloc web és TOMAS ARRIETA CB, amb CIF E55178610 i domicili social al c/ SANT HIPÒLIT, N. 18 17003, GIRONA, inscrita al Registre de comunitat de béns. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és info@tomasarrieta.com.

Usuari i règim de responsabilitats
Navegar pel lloc web de TOMAS ARRIETA CB, accedir-hi i fer-ne ús confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de TOMAS ARRIETA CB, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la normativa d'obligat compliment legal corresponent segons el cas.

El lloc web de TOMAS ARRIETA CB proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per TOMAS ARRIETA CB per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
• L'ús de la informació, serveis i dades oferts per TOMAS ARRIETA CB contràriament a allò disposat per les presents condicions, la llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat
TOMAS ARRIETA CB no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas examinarà o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

TOMAS ARRIETA CB declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que puguin derivar-se de la navegació pel seu lloc web

En conseqüència, TOMAS ARRIETA CB no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pugui patir l'usuari.

Modificacions
TOMAS ARRIETA CB es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d'ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.
Cada possible producte ofert tindrà indicat el preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d'aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment, excepte error tipogràfic.

Indicació dels preus
Cada possible producte ofert tindrà indicat el preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d'aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment, excepte error tipogràfic.

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de TOMAS ARRIETA CB amb CIF E55178610 i domicili social situat al c/ SANT HIPÒLIT, N. 18 17003, GIRONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, TOMAS ARRIETA CB informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment.

TOMAS ARRIETA CB informa que tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que TOMAS ARRIETA CB es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al seu tractament, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@tomasarrieta.com.

Podrà dirigir-se a l'autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)
El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre TOMAS ARRIETA CB i l'usuari.
TOMAS ARRIETA CB disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a connexions segures.
En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per fer la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial.
TOMAS ARRIETA CB, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de TOMAS ARRIETA CB. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats
En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de TOMAS ARRIETA CB.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de TOMAS ARRIETA CB. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de TOMAS ARRIETA CB.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
TOMAS ARRIETA CB es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. TOMAS ARRIETA CB té el seu domicili a GIRONA, Espanya.